در مرحله اول سعی کنیم آرامش خودمان را حفظ کنیم و هوشیار باشیم که قراری نیست اتفاق بدی بی افتد و این فقط
یک فلج خواب ساده است

هرچقدر ترس بیشتر باشد بختک سنگین تر شده و نفس کشیدن سخت تر است.

سعی کنید از خواب بیدار شوید.تکان دادن ناگهانی خود به یک سمت یا باز و بسته کردن مشت خود کمک می کند.

پس از بیدار شدن فورا به خواب نروید چون که دوباره بختک سراغ شما می آید.توصیه می شود با آب سرد
صورت خود را شسته و پس از گذشت چند دقیقه دوباره بخوابید.

افسانه های قوم های مختلف در باره بختک

در سوئد،دانمارک،نروژ و ایسلند بختک را با نام Mare می شناسند که بر روی سینه افراد نشسته و باعث می شود کابوس ببینند.

در مالزی بختک را با نام kana tevoro یعنی خورده شدن توسط دیو (demon) می شناسند.این دیو روح از دست
رفتگان می دانند که برای کار نا تمام برگشته اند.

در کانادا و آمریکا بختک را روحی فیزیکی ولی نامرئی می نامند که بر روی سینه انسان نشته و احساس فلج بودن
به فرد دست می دهد.

در نیجریه و بعضی از قسمت های آفریقا بختک را به نام «شیطان سوار بر پشت تو» می شناسند.

در ترکیه بختک را نوعی جن به نام Karabasan می دانند که مانند باور های دیگر بر روی سینه فرد می نشیند و
فرد را فلج می کند.برای فرار از دست این جن گفته می شود که سوره الفلق و الناس خوانده شود تا الله شیطاین را
از این فرد دور کند.گفته می شود این جن کلاه بزرگی دارد و اگر فرد شجاع باشد که این کلاه را بردارد،جن تا ابد
برده آن فرد می شود.

در تایلند بختک را روحی به نام phi am می شناسند و بر این باورند که امکان دارد در بدن کبودی هم ایجاد کند.

در چین شرقی بر این باوردند بختک یک موش است که با تغذیه از تنفس فرد در حال خواب خودش را تبدیل ب
انسان می کند.به طور کلی چینی ها بختک را با اسم pinyin می شناسند که به معنای فشار بر روی بدن است.

در ژاپن بختک با نام kanashibari رایج است

در کره بختک روحی با نام gawi nulim که انسان را در خواب به تخت فشار می دهد.

در منگلستان نام بختک khar darakh است که به معنای فشار داده شدن توسط تاریکی است.

منبع